hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 4/5:

programžiadosťpopis projektuštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtu

Komentár k rozpočtu
Podrobne rozpracovať jednotlivé položky rozpočtu tak, aby bol zrejmý spôsob, akým sú jednotlivé sumy vypočítané. Podrobný komentár k rozpočtu je povinnou prílohou žiadosti! V prípade jeho absencie alebo nedostatočného vypracovania, bude žiadosť považovaná za nekompletnú a vyradená z ďalšieho hodnotenia.

2018
 © aSc 2005-2017