hlavná stránka → žiadosť o grant 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Poučenie k výpĺňaniu

poučenieprogramžiadosťpopis projektuštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtupredchádzajúce dotáciepovinné náležitostinahratie súborov

Elektronický registračný formulár sa skladá z nasledujúcich častí:

Povinné náležitosti žiadosti:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018
2. Popis projektu
3. Štrukturovaný rozpočet projektu
4. Komentár k štruktúrovanému rozpočtu
5. Čestné vyhlásenie (generuje sa automaticky a zobrazuje sa až pri tlači elektronického formulára)


Čo je potrebné urobiť pred vyplnením elektronického registračného formulára?


1. Je potrebné podrobne sa oboznámiť s predpismi poskytovateľa upravujúcimi poskytovanie dotácií. Je dôležité, aby ste sa pred podávaním žiadosti uistili, že ste oprávneným žiadateľom o dotáciu, že projekt zodpovedá charakteru programu a máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty.

2. Treba si pripraviť nasledujúce doklady:
  • doklad o právnej subjektivite, ktorým môžu byť stanovy občianskeho združenia, výpis z Obchodného registra, Živnostenský list, zriaďovacia listina a pod. (len pre program 1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018)
  • potvrdenie z príslušného registra alebo od zriaďovateľa nie staršie ako tri mesiace potvrdzujúce právnu subjektivitu
  • doklad o zriadení účtu žiadateľa, t.j. kópiu zmluvy s bankou alebo potvrdenie banky o vedení účtu, ktoré znie na meno žiadateľa dotácie (len pre program 1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018)
  • popis projektu
  • štruktúrovaný rozpočet projektu a
  • komentár k štruktúrovanému rozpočtu
3. Pozorne si prečítajte Poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického registračného formulára žiadosti prípadne si ho vytlačte.

Upozorňujeme žiadateľov, že niektoré vyplnené údaje sa vo vytlačenej verzii žiadosti nenachádzajú. Tieto údaje slúžia ako štatistické resp. triediace kritérium. Údaje je však potrebné vyplniť.

Po vyplnení a elektronickom odoslaní elektronického registračného formulára je potrebné si tento formulár vytlačiť, podpísať štatutárnym orgánom žiadateľa, priložiť k nemu všetky náležitosti uvedené vo výzve a zaslať na adresu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


2018
 © aSc 2005-2018