hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 1/5:


Vyplňte všetky povinné údaje (žlté polia označené (!)), v časti financovanie je nastavená minimálna spoluúčasť podľa zákona.
Pred vyplnením formulára si pozorne prečítajte, prípadne aj vytlačte poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického registračného formulára


(uvádza sa názov príslušného vecného útvaru)
5. Adresa sídla alebo miesta podnikania žiadateľa alebo trvalého pobytu1
(stručne sa uvedie predmet činnosti žiadateľa)
(právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia)
(právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia)
(miesto, dátum a číslo registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby alebo podnikateľa)
(meno a priezvisko)
(meno a priezvisko)
(číslo účtu)
(kód numerický)
2
 Eur
 Eur
2
 Eur
 v %
2
 Eur
2
 Eur
2
 Eur


1) Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec, vyšší územný celok alebo fyzická osoba - občan. 2) Zapisované číselné hodnoty uvádzajte bez medzier medzi jednotlivými číslicami a len ako celočíselné hodnoty.
 © aSc 2005-2023