hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 2/5:

programžiadosťštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtupredchádzajúce dotácie

Pri vypracovávaní rozpočtu postupujte v zmysle prílohy č. 2 výzvy „Usmernenie k oprávnenosti výdavkov“.
Typ výdavku Jednotka Cena za jednotku
v EUR
Počet jednotiek Výdavky spolu v EUR
A. Požadovaná dotácia z MZVaEZ SR x x x x
Spolu - bežné výdavky x x x
B. Vlastné zdroje x x x x
x x x
Spolu x x x
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov x x x x
x x x
Spolu x x x
VÝDAVKY SPOLU (Súčet A+B+C) x x x
 © aSc 2005-2023