Dotácie MZVaEZ SR
 

1. Názov projektu: musí byť zhodný vo všetkých predkladaných dokladoch (názov by mal vystihovať druh realizovaného projektu a zároveň by mal slúžiť na jednoznačnú identifikáciu projektu).

 

2. Gestor programu: nevypĺňajte, systém doplní podľa zvoleného programu/podprogramu.

 

3. Názov žiadateľa alebo meno a priezvisko: odpísať identicky z dokladu o právnej subjektivite, t. j. stanov občianskeho združenia, výpisu z Obchodného registra, Živnostenského listu, zriaďovacej listiny a pod. Je potrebné rozlišovať veľké/malé písmená, medzery, bodky, čiarky. Meno a priezvisko vypĺňa len fyzická osoba, jednotlivec (občan).

 

4. Adresa sídla alebo miesta podnikania alebo trvalého pobytu: odpísať identicky z dokladu o právnej subjektivite. V políčkach okres, kraj si môžete vybrať z ponuky.

 

5. Právna forma žiadateľa: vyberte podľa ponuky. Oprávneným žiadateľom vo všeobecnosti je iba subjekt podľa uvedenej ponuky.

 

6. Dátum narodenia žiadateľa: vypĺňa len fyzická osoba, jednotlivec - zadajte dátum narodenia v tvare dd.mm.RRRR.

 

7. IČO žiadateľa: Identifikačné číslo – vydáva Štatistický úrad.

 

8. Číslo registrácie: vypĺňa len žiadateľ, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra.

 

9. Štatutárny orgán: uveďte meno živnostníka, konateľa spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra, osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia podľa stanov, meno a priezvisko fyzickej osoby –jednotlivca a pod.

 

10. – 13. Kontaktná osoba, email, telefón, fax: slúži na komunikáciu s MZVaEZ SR.

 

14. Bankové spojenie: číslo účtu identicky odpísané z dokladu o zriadení účtu, t. j. zo zmluvy s bankou resp. z potvrdenia banky o vedení účtu. Uvádza sa len samotné číslo bez numerického kódu banky.

 

15. Banka (numerický kód): vyberte podľa ponuky

 

16. – 21. Celkový rozpočet, výnosy, financovanie projektu, vlastné zdroje, iné zdroje, požadovaná dotácia: uvádzať len číselné hodnoty bez iných znakov (napr.: „€“a pod.) Zapisované číselné hodnoty uvádzajte bez medzier medzi jednotlivými číslicami. Hodnoty je potrebné uvádzať v celých eurách!

 

22. Miesto realizácie: musí byť zhodné vo všetkých predkladaných dokladoch.

 

23. Termín realizácie projektu: uveďte podľa skutočnosti, termín musí byť zhodný vo všetkých predkladaných dokladoch

 

24. Zámery, ciele a výsledky projektu: stručná charakteristika, časový a vecný harmonogram, účel, prínos

 

25. Cieľové skupiny: komu je projekt určený

 

26. Odborný garant projektu

 

27. Kontaktný email na garanta

 

28. Kontaktný telefón na garanta

 

Doplňujúce informácie v niektorých programoch/podprogramoch:

 

program Obnovme si svoj dom:

29. Číslo pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu

30. Adresa pamiatky – kraj

31. Adresa pamiatky – obec, ulica, číslo

32. Adresa pamiatky – unifikovaný názov kultúrnej pamiatky

33. Druh pamiatky


program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť:

38. Charakter projektu: prosím označte podľa skutočnosti

39. Predpokladaný počet návštevníkov

40. Zameranie projektu: platí len pre podprogram 8.4 (vedecko – výskumná činnosť alebo publikačná činnosť)

 

Rozpočet projektu: v jednotlivých riadkoch máte možnosť vybrať si z prednastavenej ponuky výdavkov, ktoré sú presne špecifikované vo Výzve na predkladanie žiadostí príslušného programu/podprogramu. Ak sa pri niektorej položke nachádza text “(špecifikovať)“, je potrebné bližšie konkretizovať zvolenú položku, a to vpísaním textu do políčka, ktoré sa vedľa objaví. Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o dotáciu, že pri voľbe položky „iné (špecifikovať)“ (z hlavnej ponuky), nie je možné vpisovať do stĺpca požadovaná dotácia!

 

V časti Nahratie súborov je možné pridať ľubovoľné vlastné súbory, ktorými chce žiadateľ doplniť svoju žiadosť (text, obrázky). Táto funkcia nie je povinná.


Upozorňujeme žiadateľov o dotáciu, že na rokovanie  komisie nebudú zaradené:

-      neúplné žiadosti, t.j. žiadosti bez príslušných dokumentov (povinných a osobitných náležitostí) určených v zákone, výnose a vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre jednotlivé programy a podprogramy,

-      žiadosti, ktoré podal žiadateľ v rozpore s § 3 ods. 1 písm. a) až l) zákona o poskytovaní dotácií,

-      žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienku minimálneho spolufinancovania podľa zákona.

 © aSc 2009