Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 2/5:

programžiadosťpopis projektuštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtu

1. Názov projektu
Vzorový projekt Ministerstva kultúry SR
2. Žiadosť o dotáciu je predkladaná na základe témy
(Ak je žiadosť predkladaná na základe témy, ktorá je súčasťou výzvy, vyplniť číslo a názov témy. Upozornenie: žiadosť môže byť predkladaná aj mimo okruh navrhnutých tém vo výzve)
3. Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava (!)
(označte jeden alebo viac účelov, na ktoré sa projekt zameriava)
Podpora štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR
4. Miesto a čas realizácie projektu
(uvedie sa miesto, alebo oblasť realizácie projektu a obdobie počas ktorého sa bude projekt realizovať)
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!
(!) (dd.mm.RRRR) od: do:
(max 200 znakov)
5.
(definujte hlavný cieľ a čiastkové ciele projektu)
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!
6. Cieľová skupina (!)
(uveďte konkrétnu cieľovú skupinu/skupiny, na ktorú je projekt zameraný a prečo, ako aj spôsob jej zapojenia ako aktéra aktivít, oslovenie širokej verejnosti)
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!
7.
(uveďte popis súčasného stavu a problém, na ktorý sa projekt zameriava)
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!
8.
(Stručne popíšte výstupy projektu a predpokladaný harmonogram ich realizácie)
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!
9.
(prepojenie/nadväznosť na iné minulé/budúce projekty)
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!
10.
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!
11.
(uveďte podrobnú informáciu o skúsenostiach žiadateľa, resp. garanta projektu s realizáciou podobných aktivít v minulosti a jeho odbornosti v danej oblasti)
bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!